سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد پاسبان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مجتبی نوری حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علی اصغر صاحب جمع – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

این بررسی به منظور بررسی اثر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد گل زعفران طرحی با دو فا کتور نیتروژن در چهار سطح (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) و پتاسیم در سه سطح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) بصورت آزمون فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بمدت ٥ سال درایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد در خاکی با نام Fine loamy,mixed(calcareous),ThermicTypic Torrifluvents انجام گرفت . کود نیترو ژن از منبع اوره (۴۶% N) و پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم و کود فسفات از منبع سوپرفسفات تریپل به مصرف رسید. عملیات تهیه و آماده سازی زمین در سال اول اجرای طرح انجام و کشت در کرت های با ابعاد (۵×۳ متر ) صورت گرفت . نتایج حاصل نشان داد که اثرخالص تیمار های کود نیتروژنه بر عمل کرد در سطح ۵% معنی دار بود و بیشترین عمل کرد از تیمار N3 با مصرف ١٠٨ کیلوگرم اوره در هکتار و به میزان ۴۳۹/۳ اوره در هکتار و به میزان تیمار های پتاسیم در هیچ یک از سال های اجرای آزمایش تاثیر معنی داریبر عملکرد نداشت .اگر چه مصرف پتاسیم در بعضی از تیمارها عملکرد را مقداری افزایش داداما اثر متقابل تیمار های نیترو ژن و پتاسیم بر عملکرد در سطح ٥ درصد معنی دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار N3K2 و به میزان ۴۴۹/۴ کیلوگرم گل در هکتار حاصل گردید . اثر سال های اجرای آزمایش بر عملکرد زعفران نز در سطح ٥ درصدمعنی دار بود و بیشترین عمل کرد از سال چهارم اجرای طرح به میزان ۴۶۴/۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد . بطورکلی نتایج حاصل نشان می دهد که در شرایط اجرای آزمایش ، مصرف ١٠٨ کیلوگرم اوره در هکتار همراه با مصرف کود دامی قابل توصیه می باشد.