سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسلام مجیدی هروان – اساتید گروه تخصصی زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
قربان نورمحمدی – اساتید گروه تخصصی زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدرضا میرحسنی ده آبادی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

استقرار گیاهچه مرحله ای حساس در تولید محصولات زراعی است. جوانه زدن به معنای ظهور ریشه چه ، ساقه چه و طویل شدن آن ها که اولین مرحله در چرخه زندگی گیاه است نقش تعیین کننده ای در استقرار گیاه چه دارد . در این پ ژوهش به منظور بررسی سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ۲۰ ژنوتیپ جو بدون پوشینه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه انجام شد. فاکتور اول ژنوتیپ های مختلف جو بدون پوشینه و فاکتور دوم سطوح مختلف شوری (۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر) بود. پس از اعمال تیمار های شوری بر بذور مورد آزمایش ، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی محاسبه شد . نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که درصد جوانه زنی و سرعت آن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار می باشند (۰/۰۱>p). به طور کلی با افزایش شوری تا ۱۰ دسی ز یمنس بر متر درصد و سرعت جوانه زنی کاهش نداشت ولی اختلاف معنی دار بین این سطوح با سطح ۲۰ دسی زیمنس بر متر وجود داشت.