سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیروان بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه ته
سید یاسر اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه ته
مرجان دیانت – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایرج نصرتی – دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه تهران

چکیده:

با هدف بررسی اثر آللوپاتیک تلخه بر روی مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و نیز تحمل یونجه به عصاره تلخه آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در مرحله رشدی شروع گلدهی، تلخه برداشت و به تفکیک ریشه و اندام های هوایی عصاره گیری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از دزهای صفر (آب مقطر)، ۶/۲۵، ۱۲/۵، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰% عصاره خام ریشهو اندام های هوایی تلخه بر روی بذور یونجه و خرفه بودند. صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری سرعت و درصد جوانه زنی بذر، اندازه گیری طول و وزن ریشه چه و ساقه چه گیاهچه بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ کدام از صفات مورد بررسی در یونجه تحت تاثیر مواد آللوپاتیک در تمامی دها قرار نگرفتند. اما تاثیر تیمارهای بر کلیه صفات مورد اندازه گیری در خرفه معنی دار بود. مقایسه بین عصاره حاصل از شاخساره و ریشه نشان داد که عصاره ریشه از تاثیر بازدارندگی بیشتری بر صفات مورد اندازه گیری در خرفه برخوردار بود. طول ریشه چخ خرفه حداکثر حساسیت را به عصاره اندام های هوایی و ریشه تلخه داشت.