سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام اکراسردشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکده علوم زراعی دانشگاه
سعید نصرالله نژاد – استاد یار گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و م
ناهید معروف زاده – بخش گیاه پزشکی-مرکز تحقیقات آموزش تیرتاش مازندران بهشهر

چکیده:

یکی از مهمترین ویروس های گیاهی که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب زمینی (Potato VirusY) است. آلودگی به این ویروس موجب کاهش کیفی وکمی توتون می گردد. هر ساله در ایران این ویروس باعث کاهش ۱۰۰-۱۰ درصدی توتون می گردد. به منظور دستیابی به منابع ژنتیکی مقاوم نسبت به ویروس وای سیب زمینی، ۶ رقم توتون ۲-۱۸۷ Basma s.36 Erzeogovina،Basma و L16 ،Orumia205 و Zichna در شرایط گلخانه آزمایش شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار(رقم)در ۱۰ تکرار انجام گرفت. حدود یک هفته پس از نشاء کاری ۱۰ بوته از هر رقم به روش مصنوعی مایه زنی شد. برای انجام مایه زنی روی برگ ها پودر کربوراندوم پاشیده شد و سپس برگها به عصاره حاوی ویروس آغشته گردید. جهت ارزیابی و مقایسه ارقام توتون، علائم بیماری چهار هفته بعد مایه زنی بر اساس شاخص شدت بیماری یادداشت گردید. میانگین شاخص شدت بیماری از ۱۱-۱٫۸ متغییر بود. کمترین شاخص شدت بیماری مربوط به رقم Zichna و Orumia205 بود و بیشترین شاخص شدت بیماری مربوط به رقم L16 بود. در تمامی ارقام علائم از نوع موزاییک بوده، جزرقم L16 که علائم نکروتیک نشان داد. جهت تأیید وجود آلودگی، نمونه های متعددی از بوته های توتون تهیه شده و با روش داس الایزا مورد آزمایش قرار گرفتند. بالاترین غلظت ویروس در رقم های L16 و Basma s.36 ثبت گردید و کمترین غلظت ویروس هم در رقم های Zichna و Basma 178-2 و Orumia205 دیده شد.این تحقیق نشان می دهد عکس العمل واریته های مختلف توتون نسبت به ویروس PVY متفاوت است و استفاده از منابع ژنتیکی مقاومت یکی از بهترین راههای کاهش خسارت بیماری است.