سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استاد گروه ساخت و تولید – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه شهرکرد
محمدرضا جنگجوی خلجان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس
سیامک مزدک – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند شکل دهی مجدد روشی برای تولید لوله با مقطع غیر گرد از لوله گرد می باشد. مهمترین مسئله ای که در این فرآیند مطرح است پیش بینی عیوب احتمالی در محصول نهایی است. از اینرو طراحی غلتکها و تخمین تعداد ایستگاه های شکل دهی مهم می باشند. در تولید مقاطع دارای تاخوردگی مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله میتوان به صاف نبودن دیوار هها، وجود تورفتگی در دیوار هها، بیش از حد بودن شعاع گوشه ها و وجود اعوجاج در دیواره مقاطع اشاره نمود هدف این تحقیق بررسی اثر نحوه شکل دهی و الگوی گل بر روی شکل نهایی محصول با مقطع سپری شکل می باشد. در این مقاله شبیه سازی سه بعدی با استفاده از روش اجزای محدود با فرض همسانگرد بودن ماده و به کارگیری المان های پوسته ای انجام شد. در این شبیه سازی ها پارامترهای مختلفی از جمله نحوه شکل دهی، شکل غلتکها و مقدار تورفتگی در دیوار هی مقطع، بررسی گردیده است. در نهایت تطابق نسبتا خوبی بین نتایج بدست آمده از تحلیل اجزای محدود با نتایج تجربی انجام شده مشاهده گردید.