سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پورمقدس – دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

ترکیبات آلومینیوم دار به عنوان منعقدکننده در تصفیه آب آشامیدنی بکار می رود. آلومینیوم می تواند بر سیستم عصبی انسان تاثیر سوء داشته باشد. در بیماری آلزایمر، آلومینیوم دربافت مغز تجمع می کند که ممکن است ناشی از غلظت بیش از حد مجاز آلومینیوم در آب آشامیدنی باشد. لذا تعیین غلظت آلومینیوم در منابع تامین کننده و شیکه های توزیع آب آشامیدنی از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی غلظت آلومینیوم در آب آشامیدنی شهر اصفهان، تعداد ۵۹ نمونه از آب رودخانه زاینده رود، چاههای فلمن، ورودی و خروجی تصفیه خانه و شبکه توزیع آب آشامیدنی در طی فصل زمستان برداشت و غلظت آلومینیوم به روش اسپکتروفتومتری اریوکروم سیانین R آزمایش و تعیین مقدار گردید. همچنین برای آنالیز اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار spss از دو آزمون t زوج و مستقل استفاده گردید.