سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شمس – دانشجو دوره کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت و
امیرحسین محوی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات ب
علی اکبر محمدی – دانشجو دوره کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و

چکیده:

آنیو نهای نیترات و فلوراید از جمله آنیونهای مهم در ارتباط با بهداشت عمومی میباشند . برداشت مقادیر اضافی فلوراید بصورت دراز مدت میتواند اثرات سوء مزمنی را بر سلامتی انسان ایجاد کند. نیترات بویژه در نوزادان شیرخوار و گروه های در معرض خطر میتواند سبب ایجاد مت هموگلوبین شود. مطالعه اخیر به منظور بررسی میزان آنیونهای نیترات و فلوراید در شبکه های توزیع آب شرب شهرستان طبس و مقایسه آن با استانداردهای داخلی و بین المللی انجام گرفته است. روش تحقیق : نمونه گیری در دو مرحله در سال، در فصلهای زمستان ۸۷ و تابستان ۸۸ از بخشهای مختلف شبکه آب شرب و بهداشت شهر و روستاهای مورد مطالعه انجام گرفته و نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه آنالیز گردید . اندازه گیرییون فلوراید با استفاده از دستگاه spectrophotometer DR/5000 (HACH Company, USA) به روش استانداردSPADNS انجام گرفت.یون نیترات نیز به روش مشابهی با استفاده از دستگاه DR/2000 سنجش شد. نتایج این مطالعه نشان میدهد متوسط غلظت فلوراید در دو فصل تابستان و زمستان در شبکه های آب شرب شهرستان طبس به ترتیب برابر ۰/۷۱mg/l و ۰/۵۸ میباشد. غلظت متوسط نیترات در شبکه های آب شرب طبس نیز طبق این مطالعه ۳/۲۵mg/l در تابستان و ۲/۹mg/l در زمستان میباشد. متوسط غلظت فلوراید در شبکه آب شرب و بهداشت طبس به ترتیب برابر ۰/۵۳mg/l و ۰/۸۱ در تابستان و ۰/۶۲mg/lو ۰/۶۴ در زمستان است. این مطالعه نشان داد در تمام شبکه های توزیع آب غلظت آنیونهای فلوراید و نیترات در محدوده مجاز استاندارد های داخلی و بین المللی میباشد . بررسی ها همچنین نشان داد به طور کلی متوسط غلظت فلوراید و نیترات در شبکه های آب در تابستان بیشتر است