سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا یوسفیان –
حسین پورمقدس –
آرزو زارعی –
مرضیه وحیددستجردی –

چکیده:

آلوده شدن خاک و گیاهان بوسیله فلزات سنگین بطور جامع و گسترده در کشورهای مختلف جهان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. بر طبق مطالعات انجام شده، این عناصر در اکوسیستم ها نفوذ نموده، وارد زنجیره غذایی شده و ا ثرات بسیار نامطلوب بر فعالیتهای متابولیکی و فیزیولوژی موجودات زنده بجای می گذارد. شناسایی این فلزات و تعیین مقادیر آنها در آب، خاک و گیاهان کشت داده شده در معدن سرب با ما اصفهان و مقایسه آنها با حداکثر مقدار مجاز موضوع این تحقیق می باشد. دراین تحقیق غلظت عناصر سرب، روی، مس، کروم و گیاهان آبیاری شده با آب استحصالی از معدن فوق الذکر اندازه گیری و با نمونه ها ی مشابه در صحرای دستگرد اصفهان، همچنین با حداکثر مقادیر مجاز این عناصر در آب و خاک زراعی مقایسه شده است. برای این منظور ۸۰ نمونه از آب، خاک و گیاهان معدن و ۸۰ نمونه از آب، خاک و گیاهان منطقه مشابه مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های مذکور را (به استنثاء) آب ابتدا آماده ساخته آنگاه به روش هضم مرطوب با اسید نیتریک- اسید کلریدریک هضم نموده و به روش جذب اتمی به شعله تعیین مقدار شدند. از روشهای آماری آزمون t، آزمون Whitney Mann، آزمون Anova و آزمون Duncan با سطح معنی دار ۰/۰۵ برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمونهای آماری در مورد آب، خاک و گ یاه نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت عناصر سنگین در نمونه های آب، خاک و گیاهان کشت داده شده در محوطه معدن سرب با ما و نمونه های منطقه مشابه وجود دارد (P<0/001) لذا میتوان نتیجه گیری نمود که میانگین غلظت فلزات سنگین در آب، خاک و گ یاهان معدن بیشتر از نمونه های منطقه مشابه است.