سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیه اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شاهد
عبدالامیر بستانی – استادیارگروه علوم خاک دانشگاه شاهد

چکیده:
عوامل متعددی ازجمله عوامل صنعتی، حمل و نقل و ترافیک جاده ای ،استفاده از کمپوست زباله های شهری در اراضی کشاورزی و آبیاری اراضی با فاضلاب شهری باعث افزایش فلزات سنگین از جمله سرب در خاک می شود هدف از این تحقیق بررسی وضعیت سرب و ارتباط آن با برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی کشاورزی اطراف اتوبان آزادگان می باشد. بدین منظور نمونه برداری از فواصل منظم از خاک های اطراف اتوبان آزادگان از عمق ۳۰-۰ سانتی متری وفاصله ۳ متری از حاشیه اتوبان صورت گرفت. سرب کل به روش هضم با مخلوط چهار اسید ودر ظرف تفلون اندازه گیری شد. همچنین برخی ویزگی ها شامل بافت خاک ،کربن آلی ،کربنات کلسیم معادل و گنجایش تبادل کاتیونی نیز با روش های استاندارد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد غلظت سرب کل بین mg kg-1 5/27 تا ۵/۲۶۳ متغییر می باشد. این نتایج نشان می دهد که سرب برخی از نمونه ها بالاتر از حد مجاز می باشد. نیز نتایج حاصل از همبستگی جزء بین سرب کل و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک نشان داد که بین سرب و درصد رس و آهک به ترتیب در سطح یک و پنج درصد ارتباط معنی داری وجود دارد.