سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر آرمان پور – دانشجوی¬ کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دان
غلامحسین کرمی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم یخکشی – معاون فنی و پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه¬ای استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی غلظت عناصر اصلی و سنگین در آب زیرزمینی حوضه گرمابدشت، تعداد ۲۰ نمونه آب از چاههای منطقه برداشته شد. از این تعداد، ۶ نمونه جهت بررسی غلظت عناصر سنگین به آزمایشگاه Amdel استرالیا و تعداد ۱۴ نمونه برای اندازه¬گیری غلظت عناصر اصلی به آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان ارسال گردید. نتایج بدست آمده بیانگر اینست که برخی عناصر شامل Cr, Ni, Hg, As, Pb, B, Fe, Al دارای غلظتهایی بالاتر از حد استانداردWHOمی¬باشند. مقادیر شاخص فلزی یا MIبرای تمامی نمونه¬ها بیانگر آلودگی نسبت به عناصر سنگین مذکور می¬باشد. همچنین آب دارای سختی کربناته بیش از ۵۰% و تیپ آب بر اساس نمودار پایپر بیکربناته کلسیک است. غلظت نیترات و فسفات بیشتر از استاندارد EPA و در نمونه¬های سفره آبرفتی بیشتر از نمونه¬های سازند سخت می¬باشد که همگی نتیجه آسیب¬پذیری آبخوان به عوامل آلاینده¬ در دشت نظیر کشاورزی، دامداری و مناطق مسکونی می¬باشد