سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار –
ابوالفضل نعیم آبادی –
مرضیه وحیددستجردی –

چکیده:

مقدمه: امروزه استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف در بسته بندی و نگهداری غذا دارای رشد روزافزونی می باشد و در تمام رستورانها، مغازه ها متداول شده است. جنس این ظروف از پلی اتیلن ترفتلات، پلی پروپیلن، پلی استایرن می باشد که در فرایند ساخت این ظروف از مواد افزودنی از قبیل فلزات سنگین بعنوان پیگمان رنگ، خشک کننده، کاتالیست استفاده می شود. این فلزات به علت قابلیت تجمع در محیط زیست برای انسان خطرناک هستند هدف از این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین در ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در شهر اسفهان بود. مواد و روشها: برای این منظور از ۱۰ نمایندگی و از هر نمایندگی سه نمونه ظرف متفاوت انتخاب گردیده که تعداد کل نمونه جمع آوری شده ۳۰ عدد می باشد. نمونه ها به دو روش استاندارد ASTM و استاندارد ISIR استخراج شد سپس غلظت فلزات سنگین محلول توسط دستگاه جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید. نتایج: میانگین غلظت فلزات در این ظروف برای سرب، کروم و کادمیوم بترتیب برابر ۵/۳۲، ۱/۳۵،، ۱ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم (mg/kg) از وزن خشک نمونه بود. آزمون مقایه مقدار فلزات اندازه گیری شده به روش ASTM در ظروف یکبار مصرف نشان داد که غلظت سرب در این ظروف در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده سرب (۲mg/kg) اختلاف آماری معنی داری داشت. (P<0/05) و به طور معنی داری از استاندارد بیشتر بود غلظت کروم و کادمیوم در ظروف یکبار مصرف در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده کروم (۱mg/kg) اختلاف آماری معنی داری دارد و از استاندارد کمتر است. بحث: نتایج حاصل نشان داد که ظروف رنگی دارای غلظت بیشتر از فلزات سنگین نسبت به ظروف بدون رنگ هستند و بیشترین غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه مربوط به سرب می باشد و کمترین آن مربوط به کادمیوم است مقادیر اندازه گیری شده با روش استخراج ASTM مقادیر کمتر نسبت به روش استخراج ISIRI را نشان می دهد.