سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله، به بررسی غلظت فلزات سنگین ناشی از فعالی ت های صنعتی و اقتصادی در رسوبات ساحلی در طول سواحل جنوبی دری ای خزر پرداخته شده است . بد ین منظور تعداد هشت ای ستگاه نمونه برداری در طول ساحل انتخاب و نمو ن ه برداری از رسوبات ساحلی در سال ۴۸۳۱ صورت گرفت . نمونه ها خشک و دانه بندی گردید ه و جمعا ۲۳ نمونه جهت بررسی میزان فلزات سنگی ن در آنان انت خاب گردیدند . نمونه ها با استفاده از روش استخراج با اسید استی ک سرد و تجز ی ه و تحلی ل آنها توسط دستگاه هآی سی پی ٢ انجام گردید . اختلافات نسبتا زیادی در میانگین غلظت فلزات سنگین در ایستگاههای مختلف نمونه برداری مشاهده گردید . وجود غلظت های بالای فلزات سنگین در رسوبات ساحلی منعکس کننده تخلیه میزان قابل توجهی از آلاینده های انسانی در محل ویا در نزدیکی ایستگاههای نمونه برداری به دریا می باشد