سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
معصومه روانی پور – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
میمنت توبه خاک –
عبدالرحیم طهماسبی –
عبدالخالق جهانگرد –

چکیده:
امروزه آلودگی آب ها به فلزات سنگین به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. ورود فلزات سنگین به منابع آب از طرق مختلف، باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمومیت، سرطان زایی و… در بدن موجودات زنده می شود. این مطالعه به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین کروم، مس و منگنز در شبکه آب آشامیدنی روستایی استان بوشهر در بهار 90 انجام گرفت . مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی 28 نمونه آبی که به روش استاندارد از 9 شهرستان استان به آزمایشگاه منتقل شدند انجام شد. با استفاده از دستگاه جذب اتمی، فلزات سنگین در هر نمونه آب بدست آمد و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تمام نمونه ها، غلظت عناصر سنگین کمتر از حد استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی می باشد. لذا در حال حاضر آب آشامیدنی شبکه توزیع روستایی بوشهر در معرض آلودگی به فلزات سنگین مورد تحقیق نمی باشند.