سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید شنبه زاده – دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود منوری – واحد تحقیقات و علوم مرکز اهواز

چکیده:

امروزه ورود عوامل آلاینده ناشی از فعالیتهای انسان به محیط زیست از عمده ترین مشکلات رو در روی بشر می باشد. در واقع می توان گفت تحمیل آلاینده به محیط توسط انسان سبب در معرف قرار گرفتن حیات در کره خاکی شده است. مواد زائد جامد یکی از مهمترین مشکلات موجود در مسی حفاظت از محیط زیست می باشد. زیرا عوامل آلاینده موجود در این مواد می توانند سبب ایجاد اثرات سوء بر سلامت محیط شوند. فلزات سنگین یکی از این عوامل آلاینده می باشند. این فلزات می توانند از طریق شیرابه حاصل از مواد زائد جامع در محلولهای نگهداری و تلنبار کردن این مواد به چرخه آب و خاک و گیاه و حیوان و انسان وارد شوند و در دراز مدت اثرات نامطلوبی را بر محیط زیست و سلامت انسان وارد نمایند. به لحاظ اهمیت موضوع و به جهت بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کروم، نیکل، روی و کادمیم در شیرابه زباله مسجد سلیان در ایستگاههای جمع آوری و محل دفع این مواد، این تحقیق در ۶ ایستگاه جمع آوری و نیزمحل دفع زباله مسجد سلیمان با نمونه برداری از شیرابه موجود در هر محل انجام گرفت. نمونه ها بعد از برداشت و محافظت به آزمایشگاه منتقل و سپس مورد هضم قرار گرفتند. سپس غلظت فلزات مورد نظ در هر یک از نمونه ها بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که میانگین غلظت فلزات Cd, Pb, Mi, Cu, Cr, Zn در ایستگاههای ۶ گانه جمع آوری به ترتیب برابر ۷/۹۹، ۳/۹۲۱، ۲/۲۳۷، ۱/۹۳، ۱/۴۲۸ و ۰/۱۷۳ میلی گرم در لیتر و غلظت این فلزات در شیرابه محل دفع به ترتیب برابر ۵/۹۸، ۴/۵۴۶، ۲/۵۹، ۱/۱۹۳، ۱/۰۵۸ و ۰/۲۹۸ میلی گرم در لیتر می باشد.