سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا یزدانخواه – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین پورمقدس – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا شاه منصوری – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

خطرات ناشی از فلزات سمی سنگین در رنگها، از جمله رنگهای ساختمانی بطور جامع و گسترده ای در کشورهای مختلف جهان مورد مطالعه قرار گرفته است و در برخی از کشورهااستفاده ازاین فلزات در رنگها محدود گشته و حتی در مواردی ممنوع اعلام گردیده است. اشیا یا مواد رنگ شده پس از مصرف و فرسوده شدن بصورت مواد زائد وارد محیط زیست می شوند بنابراین وجود فلزات سنگین در چنین مواردی باعث تجمع آنها در خاک ابهای زیرزمینی و آبهای سطحی گشته و از طرق مختلف وارد گیاهان ، بدن انسان و سایر جانداران خواهد گردید. هدف از این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم و کبالت در رنگهای ساختمانی مصرفی استان اصفهان بود.