سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سارا افراسیابی گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرحند
علیرضا پورخباز –
مهری رضایی –
محمدرضا علی پور –

چکیده:
حضور فلزات سنگین از آلاینده های مهمی هستند که همراه ذره های معلق در جو پراکنده می شوند و به دلیل اثرات سمی و سرطان زایی این فلزها، اندازه گیری و کنترل غلظت آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است در این خصوص مطالعه ای بر روی غلظت سه فلز سرب، کروم و کادمیوم در دو منطقه بالا باد و پایین باد شهر مشهد، در چهار ماه (آذر تا اسفند ۱۳۹۰) انجام گرفت. فیلتر های نمونه برداری، با اسید نیتریک غلیظ هضم شده و فلزات توسط دستگاه جذب اتمی Perkin – Elmer AAnalyst 700 اندازه گیری شدند. میانگین فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم در دو ایستگاه نمونه برداری در طول دوره مطالعه به ترتیب برابر با ۰۲۷/۱۱۵۶، ۷۳/۹۰۰ و ۶۱/۲۹ نانوگرم بر متر مکعب بود که در مقایسه با استاندارد WHO کروم در دو ایستگاه با اختلاف معنا دار آماری بالا تر از سطح مجاز تعیین شده بود.. بیشترین غلظت سرب و کادمیوم در ماه اسفند و بیشترین مقدار کروم در ماه آذر مشاهده شد.