سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اسماعیل قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی قربانیان اله آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پگاه بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

نیترات و نیتریت املاح خطرناکی هست ند که به طور طبیعی در همه محیط های آبی و خاکی یافت می شوند . نیتروژن به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی و حیوانی در کشاورزی، تخلیه پساب سپتیک تانک، پساب تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده از چاههای جذبی برای دفع فاضلاب به خاک افزوده می شود و توسط آب باران و آبیاری، به راحتی به آبهای زیرزمینی انتقال مییابد .یونهای نیترات و نیتریت در صورت مصرف مداوم و طولانی مدت می توانند منجر به سرطان در انسان شوند . هدف از این مطالعه، بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب چاههای شهرستان ساری در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و مقایسه مقدار نیترات و نیتریت با سطوح استاندارد ایران است. مواد و رو ش : در این تحقیق، ۱۵۲ نمونه آب در طولیک سال از ۳۸ مجتمع آبرسانی روستاهای شهرستان ساری که آب آنها از چاه تامین می گردد آزمایش شد . غلظتیونهای نیترات و نیتریت توسط روش اسپکتوفتومتر DR 5000 آنالیز شد و در پایان نتایج حاصله با روشهای آماری توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد میانگین غلظت نیترات و نیتریت در سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۰٫۵۷۱± ۱٫۴۲ و ۰٫۰۰۱۴۱ ±۰٫۰۰۴ و در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۱٫۲۴±۰٫۴۶ و ۰٫۰۰۷۲± ۰٫۰۰۸۱ میلی گرم در لیتر بوده است. نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیترات و نیتریت در نمونه های گرفته شده از حد مجاز توصیه شده توسط WHO و استاندارد کیفی آباشامیدنی ایران که به ترتیب ۱۰ و ۱ میلیگرم در لیتر بر حسب نیتروژن است پایین تر می باشد و خطری از لحاظ بهداشتی منطقه را تهدید نمی کند . ولی از آنجا که دفع فاضلاب در چاههای جاذب به مرور می تواند منجر به افزایش غلظت نیترات و نیتریت در سالهای آینده شود، پیشنهاد می گردد نسبت به راه اندازی و احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستاها اقدام گردد.