سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دکترای بهداشت محیط ، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید ب
حامد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
امیر شیخ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
رضا بنیادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه عل

چکیده:

همزمان با افزایش جمعیت در شهرها و افزایش جریانهای فاضلاب شهری، افزایش غلظت ترکیبات نیتریت و نیترات در آب های طبیعی خصوصاً منابع آب زیرزمینی شهرهای بزرگ همچون تهران باعث ایجاد نگرانی هایی شده است . نیترات به عنوان آخرین مرحلهی اکسیداسیون ترکیباتنیتروژن دار محسوب می شود که عامل بیماری متهموگلومبینمیا در نوزادان می باشد و احتمال تشکیل ترکیبات سرطانزای نیتروزامین از آن به عنوان یکی از شاخص های شیمیایی آلودگیآب به فاضلاب ها و پسماند های جامد مورد توجه است . با توجه به نقش فاضلاب در آلودگی منابع آب زیر زمینی و از جمله آلودگی این قبیل منابع به ترکیبات نیترات و نیتریت، در بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ ، از مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران به منظور سنجش غلظت ترکیبات نیترات و نیتریت نمونه برداری به عمل آمد و مورد بررسی قرار گرف ت . این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی و با هدف تعیین غلظت نیتریت و نیترات درآب آشامیدنی مناطق مذکور صورت گرف ت . جامعه آماری، مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود، که از منابع آب شرب و شبکه توزیع آنها به طور تصادفی تعداد ۵۰ نقطه انتخاب و از آنها نمونه برداری به عمل آمد و در شرایط استاندارد جهت انجام آزمایشات شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید . سنجش غلظتیون های نیترات و نیتریت در آزمایشگاه دانشکده بهداشت با روش اسپکتروفتومتری انجام گرفت . نتایج حاصل حاکی از آن است که مقدار نیترات درمناطق تحت پوشش با میانگین ۱۸/۰۸ میلی گرم در لیتر و انحراف معیار ۱۳/۰۲ میلی گرم در لیتر از حداکثر ۵۸/۶۵ تا حداقل ۲/۶۵ میلی گرم در لیتر و مقدار نیتریت با میانگین ۲۲/۲۵ میکروگرم در لیتر و انحراف معیار ۵۸/۲۹ میکروگرم در لیتر از حداقل صفر تا ۳۳۰ میکروگرم در لیتر متغیر است.