سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جبار صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد(مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع))
منصور عسکری – مربی(مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع))
جواد خلیل زاده – استادیار(مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع))

چکیده:

در این تحقیق عملکرد ترکیبی از گونه های ایجاد شده در ناحیه تخلیه الکتریکی یک لیزر اکسیژ – ن یداین الکتریکی با افزودن He/N2 با استفادهاز محاسبات دینامیک سیالات به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. واکنشهای شیمیایی ممکن در ناحیه پس از تخلیه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر ترکیب He/NO2 بر حفظ مولکول اکسیژن یکتای (O2(1Δ حاصل از واکنش، از طریق حذف اکسیژن اتمی تا رسیدن به ناحیه محیط فعال لیزر مورد ارزیابی قرار گرفته است. غلظت و نرخ شارش بهینه ترکیب افزوده شده برای شرایط خاصی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات، با تغییر سرعت تزریق He/NO2 مقدار بهینه حدود m/s0/7 را به دست می دهد. شارش بهینه متناسب با این سرعت برای He و NO2به ترتیب ۰/۲۵ و ۲/۱ میلی مول بر ثانیه بدست امده است.