سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حجت امامی –
مهدی شرفاء –
غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی –

چکیده:

خاک که، شامل نسبتهای متغییری از سیلیکاتهای لایه ای، اکسیدهای آهن، آلومینیوم و منگنز و مواد آلی می باشد، دا منة وسیعی از خصوصیات مربوط به سطح و در نتیجه دامن ة وسیعی از خصوصیات جذب عناصر سنگین را دارا می باشد ( ۴). مواد آلی محلول و غیرمحلول توسط واکنشهای تبادلی و جذب شیمیایی، کمپلکسهایی را با فلزات تشکیل می دهند. فلزات با گروههای عامل کربوکسیل، فنول، الکل،کربونیل و متوکسیل پیوند می یابند( ٢). وجود یا عدم وجود کربنات کلسیم (کلسیت) اثر مهمی بر روی پ.هاش خاک دارد و بنابراین کنترل کنندة بسیاری از واکنشهای شیمیایی در رابطه با قابلیت دسترسی عناصر سنگین برای گیاهان و تحرک این عناصر در خاک می باشد( ٧). سطح کربنات کلسیم م یتواند با جذبشیمیایی بعضی از عناصر سنگین، وسیلة جذب و نگهداری فلزات را فراهم نموده، باعث کاهش فعالیت فرم محلول این عناصر گردد ( ٥). همچنین، عناصر سنگین ممکن است در پ .ها شهای بالا رسوب کنند و تشکیل هیدروکسیدها، کربناتها یا هیدروکسی کربناتها با حلالیت ناچیز را بدهند ( ۴). اگر چه آهک دهی اغلب جهت کاهش قابلیت دسترسی فلزات و کاهش حرکت آنها در خاکهای آلوده استفاده می شود . اما در مطالعه ای که توسط تیلر و مک براید ( ٨) انجام شد، مشاهده گردید که آه کدهی به یک خاک معدنی اسیدی باعث عدم تحرک فلز مشابه با آنچه که در خاک های غیر اسیدی در طبیعیت روی می دهد، نشد. در این مطالعه آهک دهی به خاک اسیدی معدنی تحرک روی و نیکل را بسیار بیشتر از کادمیوم کاهش داد.
اثر سیلیکاتهای لای ه ای یا فیلوسیلیکاتها بر روی خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از بار الکتریکی و سطح زیاد آنهاست ( ۴). کاتیو ن های جذب سطحی شده، توسط سیلیکاتهای ورق های، که به منظور تعادل بارهای الکتریکی منفی بین لایه های حاصل از جایگزینی هم شکل و پیوندهای شکسته بر روی گوشة بلورها بوجود آمد ه اند، نگهداری می شوند. میزان تبادل کاتیونی در گوشه های بلور به تعداد پیوندهایشکسته مربوط میشوند و بنابراین تابع مستقیمی از اندازة بلورها هستند ( ١).