سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی ززولی – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه
سیمین ناصری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین محوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مواد آلی طبیعی بواسطه واکنش با کلر موجب تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی میشوند که سرطا نزایی بعضی از آنها به اثبات رسیده است. فرآیند های متداول تصفیه آب قادر به حذف کامل این ترکیبات نمی باشند. در نتیجه علاوه بر تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی، با ورود به شبکه توزیع آب موجب رشد مجدد میکروارگانیسم ها و ایجاد طعم و بو نامطبوع و مشکلات ویژه می گردند.آب شرب تهران توسط چندین تصفیه خانه تصفیه می شود که آب این تصفیه خانه ها عمدتا از آب سه کرج، جاجرود و لار و چندین حلقه چاه تامین می گردد لذا هدف از این مطالعه تعیین غلظت کربن آلی و پتانسیل تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی در شبکه توزیع آب شرب تهران می باشد. عمل نمونه برداری در طی شش ماه متوالی (شهریور تا بهمن ۱۳۸۵ ) و هر ماه یک نمونه طبق روش استاندارد از چهار نقطه از شبکه توزیع آب شرب تهران (ترمینال شرق، میدان آرژانتین، میدان ونک و مسجد دانشگاه تهران) انجام گردید.نمونه ها از نظر pH ، UV254 ، EC ، DOC ، SUVA مورد آنالیز قرار گرفتند . DOC و UV254 به ترتیب توسط دستگاه TOC آنالایزر و اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند . SUVA از نسبت UV254 و DOC محاسبه شد. نتایج اندازه گیری غلظت ک ربن آ لی محلول در چهار نقطه از شبکه توزیع آب شرب تهران نشان داد که غلظت آنها در تمام نمونه کمتر از mg/l 0/7 بوده است. حداقل و حداکثر غلظت DOC به ترتیب ۰/۱۲ و ۰/۶۸۷ میلی گرم در لیتر بود. همچنین میانگین غلظت ۰/۱۴ ± ۰/۳ میلی گرم در لیتر بود. میانگین مقدار پارامتر SUVA حدود ۰/۷ ± ۱/۳ بود. غلظت DOC در شبکه توزیع از تغییرات زمانی خاصی پیروی نمی نمایند.از نتایج می توان استباط نمود که تصفیه خانه های آب تهران قادر به حذف کامل مواد آلی نمی باشند. مقدار پارامتر SUVA بیانگر آن است که آب موجود در شبکه توز یع دار ای مواد غیر هیومیکی یا هیدروفیلیک بیشتری است . این بدین معناست که تصفیه خانه های تهران قادر هستند که بخش اعظم مواد آب گریز را حذف نمایند . چون جزء آبدوست پتانسیل تشکیل هالواستیک اسیدها بیشتری نسبت به جزء آبگریز دارد. در نتیجه احتمال تشکیل هالواستیک اسیدها بیش از تری هالومتانها می باشد. علت عدم پیروی غلظت کربن آلی از تغییرات خاصی ناشی از تغییر کارایی تصفیه و دیگری احتمال تغییرات غلظت در شبکه توزیع بواسطه رشد احتمالی میکروبها است، لذا برای تعیین کارایی تصفیه خانه ها در حذف DOC ، و پایش آب خروجی تصفیه خانه، قبل از ورود به شبکه ضروری است.