سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحامد حسینی –
محمدرضا گلدانی –

چکیده:

امروزه شمار زیادی از مواد شیمیایی در محیطهای کاری به اشکال مختلف سلامت شاغلین را تهدید می کنند. از آ«جائیکه آلاینده ها بیشتر به شکل هوابر در محیطهای کاری منتشر می شوند به این لحاظ پایش هوای محیط کار اهمیت زیادی خواهد داشت. در فرایند تولید کارخانجات قندسازی گازهایی نظیر ۲So و ۲Co مصرف که انتشار آنها در محیط کار عوارض و خطرات متعددی را به همراه دارد این پزوهش با هدف ارزیابی گازهای آلاینده هوا در یک کارخانه تولید قند به انجام رسیده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی جهت شناسایی و اندازه گیری گازهای موجود در هوای داخل سالنها از دتکتور تیوب گازهای Co، ۲Co و ۲So و پمپ نمونه بردار آکاردئونی استفاده شده است. نتایج: در سالن اشباع و تصفیه شربت تراکم ۲So بمیزان ۵،۱ پی پی ام تراکم Co بمیزان ۵ پی پی ام و غلظت گاز ۲Co بمیزان ۲۳۰۰ پی پی ام بدست آمد. در سالن کوره بخار و توربین تراکم گاز Co بمیزان ۸ پی پی ام بدست آمد. در سالن فیلتر مکانیک غلظت گاز ۲So بمیزان ۱ پی پی ام بدست آمدد در قسمت کوره آهک تراکم Co بمیزان ۱۵ پی پی ام و تراکم گاز Co2 بمیزان ۵۰۰ پی پی ام بود در طباخی میزان تراکم گاز Co بمیزان ۵ پی پی ام و گ ا ز ۲Co بمقدار ۵۰۰ پی پی ام بدست آمد. بحث: با توجه به اینکه ساعت کار کارگران سالنهای مورد بررسی ۱۲ ساعت در روز می باشد حدود مجاز توصیه شده براساس مدل alaSc & Brief تعدیل شد، مقایسه نتایج بدست آمده با حدود مجاز تعدیل شده نشان می دهد که تراکم گاز Co در قسمتهای کوره آ]ک و سالن اشباع شربت بیش از حد مجاز توصیه شده می باشد همچنین تراکم گاز ۲Co در هیچکدام از سالنها بیش از حدود مجاز نبود. تراکم گاز ۲So در سالنهای فیلتر مکانیک و اشباع بیش از حدود مجاز توصیه شده می باشد به این لحاظ بررسی دقیق تر آلاینده های سالنها و اجرای روشهای کنترلی ضرورت دارد.