سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود کامل – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
پرویز مرادی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
علی حق نظری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

تجزیه علیتبه عنوان ابزاری برای تعیین اهمیت صفات موثر در عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. لذا جهتانتخاب ارقام مطلوب و تعیین همبستگی بین صفات مختلف به ویزه عملکرد بوته و تعیین روابط علی و معلولی آنها، این روش بهاصلاحگر این توانایی را می دهد که مناسبترین و منطقی ترین نسبت بین اجزا را که منتهی به عملکرد بیشتر می گردد را انتخاب نماید. از اینرو تحقیقی با ۳۶ لاین نخود زراعی (Cicer arientinum ) در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در استانهای زنجان، آذربایجان غربی و کردستان در قالب طرح لاتیس دوگانه ۶×۶ به اجرا آمد. در طول آزمایش از صفات ارتفاع بوته، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، وزن صد دانه و عملکرددانهیادداشت برداری به عمل آمد. سپس میانگین داده های سه مکان محاسبه شده و علاوه بر همبستگی ساده بین صفاتبا عملکرد، با استفاده از تجزیه علیت این ضرایب به اثرات مستقیم و غیر مستقیم تجزیه گردید. بر این اساس، از بین صفات فوق دو صفت روز تا رسیدگیو روز تا گلدهی دارای بیشترین اثر مستقیمبر روی عملکرد بود.سپس با تجزیه خوشه ای، لاین های مورد بررسی در ۳ خوشه، گروه بندی شدند.افراد موجود در کلاستر ۱ با افراد موجود در کلاستر ۳ دارای بشترین فاصله ژنتیکیو یا کمترین قرابت ژنتیکیرا دارندبنابراین با توجه به هدف، می توان از انتخاب لاین هایی به عنوان والدین تلاقی در برنامه های دورگ گیری از هر یک از دو کلاستر فوق و تلاقی آنها، علاوه بر خصوصیات و صفات تکمیل کننده والدین از وجود حداکثر تنوع ژنتیکی آنها نیز سود جست.