سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان تعویذی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
اسماعیل ابراهیمی – استادیار، دانشگاه شیراز
مختار جلالی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
نرجس راهپیما سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

چکیده:

انسولین مهمترین هورمون کنترل کننده سطح گلوکز خون بوده و نقش مهمی را در متابولیسمهای پایه و سلولی ایفا می کند. اگر چه در ساختار پروتئینی انسولین گونههای مختلف جانوری تفاوت اندکی وجود دارد؛ اما فعالیت بیولوژیکی آنها در گونه های مختلف یکسان می باشد. ناحیه بالادست ژن یا ناحیه پروموتری نقش اصلی در چگونگی بیان ژنها را به عهده داشته و شناسایی و آنالیز عوامل تنظیم رونویسی این نواحی می تواند فاکتورهای کنترل کننده بیان ژنها را مشخص نماید. در این مطالعه ناحیه پروموتری انسولین چند گونه از پستانداران با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی مورد بررسی قرار گرفته تا عوامل تنظیمی آنها شناسایی گردند. نتایج بررسی، وجود دستهای از عوامل تنظیمی مهم در ناحیه پروموتری این ژن مثل که در بیان آن تاثیر گذار هستند را نشان داد. برای اولین بار، برخی از عوامل تنظیمی همانند V$LHXF و V$AP1R موثر در (TFs) به همراه هفت گروه از فاکتورهای تنظیمی دیگر به عنوان فاکتورهای نسخه برداری V$MZF و ۱ V$HOXFبیان و عملکرد ژن انسولین در گونه های مختلف مهرهداران گزارش میشود. یافته های این مطالعه می تواند اطلاعات بیشتری از نحوه عملکرد این ژن را مشخص نموده و کمک شایانی در مسیر درمان بیماریهای وابسته به انسولین نموده و راههای جدیدی را برای تولید انسولین با اهداف دارویی ویژه هموار نماید.