سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین نکویی –
کورش منوچهری نائینی –
حمید روحی بروجنی –
حجت الله روحی بروجنی –

چکیده:

تیلریوز یکی از مهمترین بیماریهای انگلی نشخوار کنندگان است که توسط انگل های تکیاخته ای تریلیا ایجاد میگردد . این بیماری منتقله از طریق کنه ها می تواند موجب ابتلا و مرگ و میر تعداد قابل توجه بسیاری از نشخوار کنندگان بزرگ و کوچک شده و بدین طریق خسارات اقتصادی زیادی را ایجاد کند .
این مطالعه به منظور بررسی تابلوی خونی در گاوهای مبتلا به تریلیوز در مقایسه ی این تغییرات با دام سالم صورت پذیرفته است . در این مطالعه مورد شاهدی که بر روی ۶۰ راس ا ز گاوهای دورگه استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری صورت گرفت تغییرات تابلوی خونی گاو های مبتلا به تریلیوز ۳۰) راس ) با گاوهای سالم (۳۰) راس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . در این بررسی اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه جمع آوری گردیده و در هر مورد معاینات فیزیکی کامل توسط دامپزشک انجام پذیرفت . سپس از هر دام مشکوک به بیماری تریلیوزیک نمونه خون محیطی و یک نمونه بزل غده ی لمفاوی اخذ و نمونه ها پس از رنگ آمیزی باگیمسا از نظر وجود اشکال انگلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از گاو های مشکوک به بیماری و گاو های کنترل یک نمونه خون همراه با مواد ضد انعقاد جهت جهت شمارش کامل گلوبول سلول های خونی و بررسی شاخه های مربوطه اخذ و نمونه ها با ایپستفاده از شمارش گراماتوفیک مورد آزمایش قرار گرفت . علاوه بر این در هر مورد شمارش تفریقی سلول های سفید خون، استفاده از مشاهدات میکروسکسپوپی انجام پذیرفت . یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد گلوبول سفید و لمفوسیت ها و ائوزینوفیل ها،گام گلوتامیک ترانسفراز، سوربیتول دهیدروژناز آرژیناز و غیر الکترو لیتهای بیلی روبین تام و مستقیم به طور معنی دار در دام هایی که در در گسترش خونی آنها انگل یافت شد در مقایسه با گاوهای گروه کنترل افزاییش معنی داری یافته است . همچنین در این مطالعه اندیس های خونی HCV و MCH ضریب سرعت ته نشین شدن گلوبول قرمز
نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان می دهدهمچنین یافته های این مطالعه نشان داد که در گاو های مبتلا به ترلیوزیس تعداد نتروفیل ها و پلاکت ها و گلوبول های قرمز در مقایسه با گاو های گروه کنترل کاهش آشکاری داشت و غلظت هموگلوبین و در صد هماتوکیریت نیز در گاوهای مبتلا به تیلریوز به طور آشکاری در مقایسه با گاو های گروه کنترل تغییر یافت . همچنین در این م طالعه همبستگی آماری آشکاری بین غلظت همو گلوبین در دام های مبتلا به بیماری با سن دام مشاهده گردید در گاوهای مبتلا به تیلریوزیس افزایش سطوح آنزیمها وغیر الکتولیتهاونیز کاهش آلبومین ،ازت واوره مشهود بود . شاید بتوان از نتایج تحقیق فوق اینگونه استنباط کرد که د ر مناطق آندمیک بیماری در شرایطی که نتوان وجود انگل در خون و یا مواد حاصله از بزل غدد لمفاوی را اثبات نمود،توجه به تغییرات تابلوی خونی و سطوح سرمی می تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی در تشخیص بیماری راه گشا باشد و با مشاهده ی چنین تغییراتی درمان آزمایشی ضد تیلریوز را اغاز نمود .