سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدامین اسلامپور –
بابک خرمیان طوسی –
نیما فرزانه –
سیدعلی احمدپناه –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی فاکتورهای دخیل در سخت زایی و ارزیابی میزان ارتباط هر یک از ا ین فاکتو رها با وقوع سخت زایی در گله های گاو شیری بود .
این مطالعه بر رو ی ۱۸۵۸ مورد زا یش طبیعی و سخت زا یی چند گاوداری در اطراف ورامین صورت گرفت گاوهای مورد بررسی از نژاد هولشتاین بودند و بر اساس تولید در بهاربندهای باز نگهداری می شدند و جیره TMR دریافت می کردند . فاکتورهای مورد بررسی شامل تلیسه یا گاو بودن، طول دوره آبستنی، جنس گوساله ، وزن گوساله هنگام تولد، دوقلوزایی، مرده زایی، فصل زایش و ساعت زا یش بودند . بررسی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS وبا روشLogistic regression صورت گرفت . نتایج نشان داد که اثر تعداد زایش، جنس گوساله ، مرده زا یی ، وزن گوساله ،ساعت و فصل زا یش بر روی سخت زا یی در کل جمعیت آماری معنی دار می باشند ولی دوقلو زا یی و طول دوره آبستنی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند . هم چنین در بررسی جداگانه بر روی گاوها و تلیسه ها مشخص گرد ید که اثر جنس و ساعت زا یش بر سخت زا یی تلیسه ها معنی دار بوده درحالیکه این دو فاکتور در گاوها معنی دار نبود . بنابراین با توجه به اهمیت سخت زایی و ضررهای اقتصادی ناشی از آن در سطح گاوداری ها که عمدتا به تلفات گوساله ها در زمان زایمان و همچنین نازایی های گاو متعاقب سخت زایی برمی گردد ، می توان با شناخت بهتر فاکتورهای خطر تدابیری جهت پیشگیری از سخت زایی ها در سطح گله ها اندیشید