سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسفیان – ساری – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فیروزکندیان، ش –
قانعی، م –
رمضانی، ح –

چکیده:

عوامل آب و هوایی وشرایط محیطی رودخانه نقش بسیار مهمی در مهاجرت ماهی سفید به رودخانه جهت تکثیر طبیعی دارد. دریک پروژه تحقیقاتی، ارتباط این فاکتور و شرایط محیطی با میزان صید ماهیان مهاجر به رودخانه های تجن، شیرود، تنکابن و گهرباران مورد بررسی قرار گرفت. دراین تحقیق که طی دوره تکثیر از نیمه دوم اسفند تا نیمه دوم اردیبهشت انجام گرفت میزان و تغییرات عواملی از جمله شرایط جوی شرایط دریا و وضعیت رودخانه ها و همبستگی این عوامل با میزان صید کل، ماهیان نر و ماده و ماهیان مولد رسیده و نارس و صید شده در چهار رودخانه مهم استان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق دوسال پیاپی در رودخانه شیرود و تجن نشان داد که برخی از عوامل مانند وضعیت دهانه مصب و وضعیت دریا و رودخانه ارتباط معنی دار و نزدیکی بامیزان صید دارند (۰۵/۰ p<) که در این خصوص مواج بودن دریا قبل از بارندگی و طغیان رودخانه و جریان ملایم آب رودخانه پس از بارندگی و طغیان رودانه و نیز یک شاخه بودن و بسته نبودن مصب رودخانه از پارامترهای مثبت مهاجرت ماهی سفید می باشند. شناخت این عوامل و نقش هر یک در ایجاد شرایط مناسب و برنامه ریزی برای صید مولد تکثیر مصنوعی آن رهنمود بسیار مناسبی را در اختیار کارشناسان شیلاتی مسئول صید و تکثیر مصنوعی آن قرار می دهند.