سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا انصاری – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
امیر لری زاده – کارشناس مدیریت دولتی
محمد حسین مهرالحسنی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
وحید یزدی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده که بصورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان بوده که بواسطه محدود بودن تعداد، نمونه گیری خاصی انجام نپذیرفت. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی فرایند مدیریت مواد زائد جامد با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به این هدف ۹ هدف اختصاصی و ۱۱ سئوال د رپژوهش مطرح گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک چک لیست مربوط به استانداردهای مدیریت موار زائد جامد بیمارستانی بود که از طریقمصاحبه با مسئولین ، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک و همچنین استفاده از دوربین فیلم برداری و عکس برداری صورت پذیرفت . همچنین پرسشنامه بازبینی فرایند ارائه (کیفیت) مدیریت کیفیت فراگیر از اطلاعات بدست آمده از چک لیست تکمیل و نتایج آن بصورت تحلیلی ارائه گردیده است. لازم به توضیح است که به منظور تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری Excel استفاده شد. در خصوص کل سئوالات چک لیست بیمارستانی افضلی پور با تعداد ۸۶ مورد خطا به یمزان ۷۴/۱۴ درصد بیشترین میزان انحراف از استاندارد را داشت و بیمارستان شهید بهشتی با تعداد ۷۸ مورد خطا به میزان ۶۷/۲۴ درصد کمترین میزان انحراف از استاندارد را دارا بود. براساس تگمیل پرسشنامه بازبینی فرآیند ارائه (کیفیت) مدیریت کیفیت فراگیر د رکلیه بیمارستانهای مورد پژوهش انحراف از استانداردهای رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر به میزان ۸۴/۰۹ درصد بوده است. با توجه به تمامی نتایج آماری و مشاهدات و بررسی های به عمل آمده می توان اینطور استنباط کرد که یکی از اصلی ترین ناط کور در فرایند مدیریت مواد زائد جامد بیمارستانی عدم تفکیک صحیح انواع زباله د رمبدا تولید میباشد چرا که چنین تفکیک صحیح از مبدا صورت گیرد و تامرحله دفع نهایی بدرستی پیش رود می توان به میزان بالایی از خطر زایی زباله های بیمارستانی جلوگیری نمود و البته این امکان پذیر نمی باشد مگر با بکارگیری روشهای منایب تصفیه مقدماتی و دفع نهایی. لذا به منظور انسجام بخشیدن به کلیه مراحل فرایند مدیریت مواد زائد جامد بیمارستانی ، تاکید تیم پروژه بر تفکیک و جداسازی صحیح از طریق بسته بندی مناسب ( از نظر جنس ، طراحی ، کد گذاری و برچسب نویسی) پیشنهاد می گردد که اولین گام در جهت دستیابی به رسالت و اهداف می باشد.