سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمد رشیدی – عضوهییت علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دوره دکترای دانشگاههای تهران
مراد پاکنژاد – عضوهییت علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران
تورج یوسفی – عضوهییت علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

فرایند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش روش نوینی است که امکان ایجاد آج بر روی سطوح تخت مانند سطح گیره های صنعتی با ماشین ابزار گرد تراش را فرام می کند.در این فرایند قلم با استفاده از یک قلمگیر مناسب به سه نظام بسته شده و حرکت دورانی دارد اما قطعه کار بر روی کشوی عرضی دستگاه نصب شده و دارای حرکت عرضی است.در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار Matlabاثر پارامترهای موثر مانند شعاع دوران (R)گام پیشروی (K)و فاصله مرکز آج ها از مرکز سه نظام (Y)بر پهنا یا عرض (P)و ارتفاع یا بلندی (h)آج ها بررسی و بر مبنای نتایج حاصل حداکثر پهنای قابل آج زنی یک قطعه کار با روش مذکور تعیین گردیده است.مطابق نتایج این تحقیق پهنای آج ها همواره برابر گام پیشروی است درحالیکه بلندی آج ها به هر سه متغیر Y,k,R بستگی دارد موقعیت مرکز آجهای با پارامتر شکلی یکسان Z=h/p مستقل از گام پیشروی بوده و با شعاع دوران به صورت خطی Y=m.r تغییر می کند که درمحدوده z=0.5 تا z=2.25 ضریب خط m تابعی درجه دو از z می باشد همچنین برای بدست آوردن سطح آج دار با ظاهر جذاب حداکثر پهنای قابل آج زنی یک قطعه کار با دستگاه های معمولی گردتراش حدود ۶۵ میلیمتر است که با توجه به ارتفاع دهانه اکثر گیره های صنعتی ۳۰ ت ا ۵۰ میلی متری روش پیشنهادی برای آج زدن سطوح آنها مناسب است.