سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غزاله حیدریان – کارشناس مهندسی محیط زیست

چکیده:

بیوگاز محصول طبیعی حاصل از تجزیه بی هوازی مواد آلی به وسیلة میکروارگانیزمها میباشد. از آنجا که این گاز یک مادة سوختی است, متان تولید شده در فرآیند آن می تواند بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. بخش عظیمی از پسماندهای انسانی, حیوانی وگیاهی قابل تجزیه بوده و می تواند تحت شرایط ویژه ای تخمیر شده و با تولید بیوگاز پاسخگوی قسمتی از انرژی شهری و روستائی باشد. گازی که از تأسیسات واحد%٣٠- ٦٠ % متان, ٣٥ – بیوگاز حاصل می شود بسیار شبیه به گاز طبیعی است. این گاز معمو ً لا شامل ٧٠کربن, مقداری هیدروژن, نیتروژن و اندکی سولفید هیدروژن است. ارزش حرارت زائی این گاز, حدود ٥٠٠٠ کیلوکالری برای هر متر مکعب است. یک واحد با ظرفیت ١٠ متر مکعب روزانه حدود ٥ متر مکعب تولید می کند که با ادارة مناسب, این واحد می تواند سوخت کافی برای آشپزخانه و نور مناسب در اختیارخانواده قرار دهد. استفاده از این تکنولوژی , نه تنها بعلت تولید انرژی, بلکه بدلیل امتیازات جنبی دیگری که دارد مورد توجه قرار می گیرد.