سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام سادات حسینی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

سنگهای مخازن زمین گرمایی، شـامل تخلخـل و شکسـتگی همراه با فضاهای پر شده از بخار هسـتند . بـرای فهـم رفتـار اینگونه از مخازن احتیاج به تشـریح خـوا ص آنهـا داریـم . در نتیجة فرآیندهای جذب و تراکم موئینگی، مولکولهـای آب در سطوح حفره های مخزن ذخیره می شوند ] . [ ۱ مکانیسم ذخیرة آب در مخازن زمین گرمایی بـا انـدازه گیـری های مستقیم جـذب آب در سـنگهای مخـزن تحـت شـرایط مدلسازی شده بررسی شده است . از آنجا که ظرفیـت جـذب آب برای قسمتهای مختلف مخزن تغییرات زیادی دارد، اندازه گیری های چندگانه برای درک چگـونگی و ایجـاد مـدلهای
معتبر لازم است . جذب ودفع ( بـه ترتیـب بـا افـزایش فشـار، کــاهش فشــار ) بــه منظــور بررســی پدیــدة پســماند آزمــایش شده اند ] . [ ۲ در این مقاله روشهای آزمایشگاهی انـدازه گیـری آب جـذ ب شده شامل توزین نمونـه هـای جامـد در آزمایشـگاه در یـک دستگاه همفشار و روش انـدازه گیـری حجمـی اسـت . روش تئوری، شامل مدلسازی شبکه ای جامد تحت بررسی است کـه در این جا به ارائه و بررسی این دو روش می پردازیم .