سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رحمتی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از هیدروژن در بحث انرژی پاک، نیازمند ذخیره سازی و حملونقل مناسب آنها است. مواد نانو حفره ای به دلیل سطح ویژه بسیار زیاد، کاندیدهای مناسبی در این راستا می باشند. بنابر این میزان جذب هیدروژن در نانو زئولیت های FAU, LTA, RHO, TSC با اندازه حفره و تعداد یون متفاوت در دمای ٧٧ تا ٩٥ درجه کلوین و فشار ٠ تا ١٠ بار، توسط شبیه سازی مونت کارلو (GCMC) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. تاثیر دما، فشار و نوع ساختار نانو زئولیت بر مقدار جذب هیدروژن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارتباط میزان جذب هیدروژن با ساختار نانو زئولیت همانند تاثیر دما و فشار، را نشان می دهد. فاکتور اصلی در میزان جذب، فضای خالی است که نانو زئولیت در اختیار هیدروژن قرار می دهد. بیشترین مقدار جذب هیدروژن در نانو زئولیت با ساختار RHO مشاهده شده است.