سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح آشوری – کارشناس ارشد دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

شکل دهی فلزات در حالت نیمه جامد در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین روشها محصولات طی سه مرحله تولید شمش اولیه گرمایش مجدد و شکل دهی تهیه می شود قطعات تولیدی خواص بالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط روشهای معمول ریخته گری دارند سرعت شکل دهی دمای قالب ریزساختار شمش اولیه و درصد جامد و مذاب پارامترهای مهمیدراین روش می باشند که درصورت عدم کنترل آنها درطول شکل دهی جدایش ذرات جامد از زمینه مذاب ایجاد شده و خواص مطلوب و مورد انتظار درقطعات ایجاد نمی شود و باعث ایجاد ناهمگنی خواص در قطعه می شود دراین تحقیق آلیاژ آلومینیوم A(356) با ساختار غیردندریتی تهیه شده به روش سطح شیبدار مورد استفاده قرارگرفت جهت انجام فرایند شکل دهی از روش اکستروژن معکوس استفاده گردید اثر سرعت نیروی وارد شده از طرف سنبه برقطعه دمای قالب و همچنین تغییر درصد جامد برنحوه پرشدن قالب مورد بررسی قرارگرفت و درهر مورد ریزساختار حاصل از نظر جدایش ذرات جامد و فاز مذاب مورد بررسی قرارگرفت.