سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – استاد دانشگاه شیراز
محمدعلی حامدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

امروزه در دنیایی به سر میبریم که بعنوان دنیای کسب و کار فرا صنعتی دانسته می شود . ازاین رو می بایست با استفاده از نیازهای امروز و فن آوریهـای نوین ، تغییر و تحولاتی در روشهای اجرایی بویژه فرآیند طراحی اعمال کرد تا بتوان سهم مهمی در رفع نیاز کـاربران محصـول و کسـب و کـار صـ نعتی داشته باشیم . این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک های نوین مدیریتی همانند QFD ، نقش و جایگاه مشتری در کنار تـیم طراحـی حفـظ گـردد بطوریکه خواسته های مشتری در مقاطع مختلف ، به فرآیند طراحی ، اضافه گشته تا تغییر پذیری و دوباره کاری کـاهش یافتـه در نتیجـه رانـدمان تـیم طراحی افزایش یابد