سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضایی – کارشناس مهندسی شیمی – کارشناس تولید کارخانه شکر، شرکت توسعه نیشکر و صن

چکیده:

ویتامین ها ترک یبات آل ی هستند که به مقدار خ یلی جزئی برای متابولیسم مواد غذائی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو وتندرست ی ضرورت دارند . تغذیه ناقص و رژ یم غذائ ی نا مناسب سبب کمبود ی ا فقدان ی ک ی ا چند و یتام ین می شود و به بیماری های مختلف مانند بری بری و پلاگر می انجامد . از جمله م ی توان به و یتام ینA یاretinyl ) (palmitateاشاره کرد که در ساختمان پوست ، موها ،چشم ، دندان و لثه حضور دارد . این ویتامین در سنین رشد دراستخوان ساز ی شرکت م ی کند و به همین دلیل کودکان در حال رشد و خانم های باردار ی ا ش یرده نی از بی شتری به دارند . طبق آمار سازمان بهداشت جهان ی در سال ۱۹۹۸ قر یب به ۲۵۰ میلی ون کودک در سراسر دن ی ا در A ویتامین خطر کمبود و یتامینA قرار دارند . باید توجه داشت که بدن انسان توانایی ساخت ویتامین ها را ندارد به همین علت اینترکیبات ش یمیایی با ید به م یزان کافی و مداوم از طریق خوراک روزانه تامین شوند . از آنجا که شکر در برنامه غذائی تمام انسان هاوجود دارد لذا تام ین و یتامینA مورد ن یاز بدن با روش غن ی ساز ی شکر با ا ین ویتامین می تواند راهگشای ای ن مهم باشد بعنوان مثال اگر متوسط دری افت شکر کودکان ، زیرgr ۲۰ باشد در هر روز باشد این عدد برا ی بزرگسالان در gr بیشترین مقدار خود۱۱۰ gr می باشد به قسمی که ۱۵μgویتامین Aدرهر گرم شکر می تواند احتیاجات را برآوردهسازد .