سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن مشکسار – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله بااستفاده ازتئوری حدبالایی و به کارگیری یک میدان سرعت استوانه ای با سطوح ناپیوستگی منشوری فرایند فورج اکستروژن معکوس قطعات توخالی با مقاطع چندضلعی و دایره ای بررسی شدها ست بدین ترتیب فشارنسبی درطول انجام فرایند بصورت معادله ای ارایه شده است دراین معادله پارامترهای مختلفی ازقبیل فاکتور ثابت اصطکاک و هندسه قالب مطرح می باشند برای محاسبه نیرو بادرنظر گرفتن کارسختی فلز ازتنش سیلان متوسط استفاده شده است عمق ناحیه تغییرشکل درمرحله اولیه فرایند نیز بصورت یک رابطه ریاضی ارایه شده است به منظور انجام ازمایشهای فورج اکستروژنمعکوس قالب و سمبه های مناسب طراحی و ساخته شدند سیلان فلز بصورت تجربی و بااستفاده ازمعادله های میدان سرعت مورد برسی قرارگرفته است مقایسه نتایج تئوری با ازمایش برای قطعات الومینیومی نشان میدهد که تئوری ارایه شده سازگاری خوبی با نتایج تجربی دارد