سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن خندان فدافن – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد حسینی –

چکیده:

در این تحقیق اثرات دما و میدان الکتریکی، روی رفتار قطبی شدن سرامیک pb(Zr0.47,Ti0.53)O3 نتایج حاصل نشان می دهد که مشخصه قطبی شدند سرامیک بر حسب زمان، در دما یا میدانهای نسبتا پایین رفتاری نمایی دارد؛ در حالی که در میدانها و دماهای بالا، این مشخصه با صعودی تند و به تدریج آهسته تر تا قطبش اشباع پیش می رود. همچنین اثر ترکیب میدانهای DCوAc بر روی قطبش اشباع و زمان رسیدن به آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه شد که این ترکیب روی مقدار قطبش اشباع اثر چشمگیری ندارد؛ اما زمان صعود به قطبش اشباع را فوق العاده کم می کند.