سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید احمدی –
زهرا نوغانچی صالح – بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرا
مژگان عباسی –
آمینه رحمانی –

چکیده:

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی حادثهغیر مترقبه به حادثه ای اطلاق می شود که امکانات متعارف قابل پاسخگویی به نیازهای جدید نباشد. دریک مرکزبیمارستانی در شرایط عادی با انجام برنامه ریزی و مدیریت علمی می توان با اداره خدمات مطلوب رضایتمندی مشتریان خارجی و داخلی را افزایش داد . در شرایط غیر مترقبه مدیریت مرکز بهداشتی – درمانی دارای حساسیت و ویژگی خاص خود خواهد بود و مدیریت کردن تصحیح و کنترل بحران می تواند از تبدیل شدن آن به فاجعه جلوگیری نماید.
اهداف و پژوهش: در این پژوهش در مرحله اول نیروی انسانی مرتبط با بحرانها (تیم اضطرار) مشتمل بر دو تیم ثابت ۱و۲و۶ تیم اضطرار سیار مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی دوم وضعیت ساختمانها ازنظر ایمنی و قرار گیری وسایل و تجهیزات در ۱۰ بخش بستری و درمانگاه تحصصی، آزمایشگاه ، پاتولوژی و رادیولوژی مورد بررسی قرار گرفت.
نوع پژوهش: این پژوهش به صورت توصیفی انجام گردید. ابزار پژوهش چک لیستی مشتمل بر دو بخش بودکه بخش اول اعضای گروه کمیته بحران و بخش دوم وضعیت ساختار فیزیکی ساختمان بیمارستان را مورد بررسی قرار داد .
نتایج: یافته ها نشان داد که:
۱- تیم های ثابت و سیار اضطرار تشکیل شده است ولی اعضا فاقد ابلاغ رسمی و شرح وظایف مشخص بودند.
۲- تمرین های مهارتی و مانورانجام نشده بود.
۳- ساختار فیزیکی بیمارستان در تمامی واحدهای مورد بررسی در معرض خطر بودند و محلهای ورود و خروج، راهروها، اتاقها و پنجره ها نیز فاقد ایمنی لازم بودند.
بحث و نتیجه گیری: بدنبال بررسی ساتار فیزیکی بیمارستان و تجهیزات همچنین نیروهای مربوط بهبحران در بیمارستان موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
بکارگیری اعضای مناسب در تیم های ثابت و سیار اضطرار
آگاه نمودن اعضای تیمها از شرح وظایف خود.
آموزش دادن به اعضای تیم اضطرار
تامین نمودن ایمنی ساختمان و تجهیزات تا حد امکان و رفع عیوبی که خطرات احتمالی را افزایش می دهد: تهیه، تنظیم و اجرای مانورهای آزمایشی حداقل دوبار در سال