سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رضائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

بررسی پدیده بارش و رواناب حاصل از آن یکی از موضوعات مهم مورد بحث در علوم خاک و آب، بویژه در هیدرولوژی می باشد . ایجاد رواناب زمانی است که شدت بارش بر شدت نفوذ فائق آید . با شناخت بهتر روابط بین نفوذ آب در خاک و بارش امکان مدل نمودن این پدیده حاصل می شود . از جمله مهمترین عاملهای اثرگذار بر مقدار رواناب تولیدی از هر واقعه بارندگی، مشخصه های مربوط به هایتوگراف بارندگی و شکل منحنی نفوذ نسبت به زمان است . منحنی های نفوذ در حالتهای ظرفیت نفوذ و کمتر از ظرفیت نفوذ با همدیگر متفاوت می باشند . آنچه که بر پیچیدگی
موضوع می افزاید وجود رابطه بین مقدار نفوذ با هایتوگراف بارندگی و در نتیجه تغییر عمق رواناب برای عمقهای بارندگی متفاوت و یا به عبارتی تغییر ضریب رواناب سطحی است . در ارتباط این موضوع تحقیقات فراوانی صورت گرفته و هر یک از محققین در حالت خاصی بررسیهای خود را انجام داده اند . از جمله تعدادی بمانند هورتون (۱۹۴۰) ، و … مدل ریاضی منحنی نفوذ را در یک نقطه و در شرایط " عدم محدودیت مقدار آب برای نفوذ " 1 و سطح صاف، برای خاکهای غیرکوبیده شده ارائه نموده اند . هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگیهای فیزیکی خاک، مساحت پلات، پوشش گیاهی و مقدار بارندگی همراه با تعدادی از مشخصه های آن برای رسیدن به تبیین فرآیند نفوذ در شرایط واقعی و مدل نمودن رابطه بین ضریب رواناب و مشخصه های مزبور در قالب مدل رگرسیون چند متغیره خطی می باشد .