سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید مرتضوی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن ومتا
سید محمد موسوی خویی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی
مجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد

چکیده:

نیتراسیون فرآیندی سطحی برروی فولادها جهت افزایش سختی، مقاومت به سایش، خوردگی واستحکام خستگی می باشد . درطی این فرآیند، برروی فولاد، لایه های سطحی نیتریدی شامل لایه سفید و منطقه نفوذی تشکیل می شود . دراین تحقیق نیتراسیون فولاد ۱٫۲۳۴۴ درحمامهای نیتراسیون نمکی مذاب غیرسیانوری مورد بررسی قرارگرفت . این حمامها برپایه سیاناتها وکربناتهای فلزات قلیایی وقلیایی خاکی می باشند . عملیات نیتراسیون در این حمام در محدوده دمایی ۴۹۰-۵۷۰ درجه سانتیگراد وبرای مدت زمانهای ۹۰، ۵۱۰ و ۲۴۰ دقیقه برروی فولاد مذکور مورد مطالعه قرارگرفت . آزمایشهای میکروسختی سنجی، XRD ، EDS برروی نمونه ها جهت بررسی میکروساختاری انجام شد . رابطه میان ضخامت لایه نیتریدی با زمان ودما نیز مورد بررسی قرارگرفت که حاکی ازیک رابطه پارابولیک میان ضخامت لایه ایجادشده با زمان در دماهای مختلف است . نتایج آزمایشهای XRD نشانگرتشکیل فازهای Fe2-3N ،Cr2N و Fe4N برروی نمونه ها درطی فرآیند نیتراسیون می باشد . همچنین توزیع عناصر پس ازانجام عملیات نیتراسیون توسط آنالیز EDS مورد بررسی قرارگرفتند .