سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد صفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی
محسن ایراندوست – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسن ساقی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب ، دانشکده عمران ، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

با در گرفتن این واقعیت که سدسازی از جمله پروژه های بسیار پرهزینه است، باید راهکارهایی نیز برای حفظ، نگهداری و افزایش کارآیی سدها درنظر گرفت. یکی از مواردی که باید دقیقاً تحت کنترل باشد، میزان و نحوه رسوبگذاری دریاچهی سدهاست. رسوبگذاری علاوه بر آنکه ظرفیت در نظر گرفته شده برای دریاچه سد را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن می گردد، ممکن است کارکرد برخی تأ سیسات سدها (مانند برخی دریچه ها) را نیز دچار اختلال کند. بنابراین لازمست که میزان و توزیع رسوبگذاری دقیقاً تعیین گردد. در این تحقیق، بر اساس ورودیها و خروجی – های تجربی موجود از سد مخزنی کارده مشهد که وظیفه تأمین بخش عمده ای از آب شرب شهر مشهد را عهدهدار است، از روش شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی فرآیند و توزیع رسوب استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در این روش بدون درگیری با روابط غیرخطی که در عمل ناگزیر به ساده سازی آنها می باشیم، رابطه ی بین ورودیها و خروجیهای تجربی را می توان بصورت یک شبکه آموزش دیده بدست آورد و پیش بینی های لازم را انجام داد.