سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جبارعلی ذاکری – هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده
میثم راد – کارشناس خط و سازه های ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که همواره پیشروی مهندسین طراح قرار داشته، شناسایی هرچه بهتر رفتار اجزاء تشکیل دهنده خطـوط راه آهن بوده است . تراورس یکی از اجزاء روسازی خط آهن است ، که شناسایی رفتار آن تحت بارهـای سـیکلیک، بـرای طراحی بهینه آ ن، مفید و راهبردی است . در این مقاله سـعی شـده اسـت کـه بـا انجـام آزمایـشهای آزمایـشگاهی ( مطـابق بـا استاندارد اروپا ) نحوه ترک خوردگی محل نشیمنگاه ریل بر روی تراورس تحت بار قائم تـشریح و تحلیـل شـود، چـرا کـه اطلاع از چگونگی رشد ترک در تراورس، و میزان بار گسیختگی آن، زمینه ای را برای ارائـه یـک طـرح بهینـه فـر اهم مـی آورد . پس از معرفی روش انجام آزمایش و استاندار دهای لازم، نتایج عددی حاصله بیان شده و در انتها این نتایج ، بکمـک نتایج حاصل ازآزمایشهای مشابه صورت گرفته ، تحلیل شده و راهبردهایی برای مطالعات بعدی ارائه می شود