سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نصیری – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریدون افتخار شاهرودی – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا محمد آبادی – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
فاطمه منتظر تربتی – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی چند شکلی( پلی مورفیسم) مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در نژاد های گاو سرابی ، گلپایگانی ، نجدی و سیستانی از ۲۰۳ راًس گاو خونگیری انجام شد. DNA ژنومی از ۱۰۰ میکرولیتر خون استخراج و برای تعیین مقدار و خصوصیات آن از ژل آگارز ۱ درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد. ناحیه چند شکل اگزون ۲ مکان ژنی BoLA-DRB3 به طول ۲۸۴ جفت باز با روش Nested-PCR در دو مرحله تکثیر و برای برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر شده، از سه آنزیم Rsa ، III Hae و Bsty I استفاده شد. محصولات هضم شده، توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید ۸ درصد جدا و ژنوتیپ آنها پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره تعیین گردید. در مجموع ۳۵آلل در نژادهای گاو ایرانی برای این مکان ژنی تشخیص داده شد.تحقیق حاضر چندشکلی بالای مکان ژنی BoLA-DRB3.2 را در نژادهای ایرانی نشان داد.