سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا وجدی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
وحید دیانت – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

کریپتوسپوریدوم انگل تک یاخته ای است که باعث بیماری در حیوانات و انسان می شود . بنابراین بعلت زئونوز بودن و انتشار جهانی آن بررسی میزان شیوع آلودگیها درسطح جوامع دامی و ا نسانی به لحاظ اپیدمیولوژی و کنترل آن حائز اهمیت می باشد . در این تحقیق تعداد ۱۰۰ نمونه مدفوع گاوی ، ۵۰ نمونه مدفوع اسبی و ۱۰۰ نمونه مدفوع انسانی در ۴ فصل و طی یکسال در منطقه تبریز اخذ شد . گاوها و اسبهای نمونه برداری شده بالغ و فاقد اسهال بودند و نمونه های انسانی از کودکان زیر ۵ سال اسهالی و فاقد اسهال گرفته شد . از نمونه های لام تهیه و به روش زیل نلسون تغییر شکل یافته رنگ آمیزی گردید . سپس توسط میکروسکوپ نوری شدت آلودگی به اووسیستها تعیین شد . درصد آلودگی به انگل درگاوهای شیری طی فصول زمستان، پاییز، تابستان و بهار بترتیب %۱۰ ، %۸ ، %۴ و %۴ مشاهده شدو در اسبها طی فصول زمستان و پاییز بترتیب %۶ و % ۲ و در فصول بهار وتابستان فاقد آلودگی بود در نمونه های انسانی تنها ۲ مورد
مثبت در فصل زمستان واز بین مدفوعهای اسهالی گزارش گردید . نتایج نشان دهنده آلودگی اسبها وگاوهای منطقه به انگل، بخصوص در فصول مرطوب و سرد می باشد که بدلیل ارتباط تنگاتنگ آنها با جوامع انسانی ، افزایش خطر احتمال آلودگی در افراد بخصوص کودکان که دارای سطوح ایمنی پایینتری هستند وجود دارد ..