سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میر مختار حسینی – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ارومیه
رحیم عالی – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ارومیه
صیاد بداقی – کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان خوی

چکیده:

اقتضای شغلی متصدیان و شاغلین در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی و اماکن عمومی به گونه ای است که متناسب با صنف مورد تصدی خویش بصورت مداوم در تماس با نیازهای متنوع جامعه ( مواد غذایی و ….. ) و مردم می باشند. در واقع این افراد به عنوان حلقه واسط در تامین نیازهای مختلف مردم ایفای نقش می کنند . در این راستا یکی از دغدغه های جدی جامعه بهداشتی در مورد این مشاغل سلامت فردی شاغلین در این صنفها می باشد. بیماریهای واگیردار از جمله مواردی است که می توان از طریق شاغلین در این صنفها به راحتی به جامعه سرایت کرده و سلامت عمومی مردم جامعه را تهدید کند لذا جهت کنترل و حذف این دغدغه سلسله تمهیداتی از طرف مسئولین بهداشتی تدارک دیده شده است. معاینات دوره ای و صدور کارت سلامت جسمانی از طرف سازمانهای دولتی برای این گروه از مشاغل در همین راستا در نظر گرفته شده است. در واقه با ردیافت کارت تندرستی توسط این قشر چرخه انتقال بیماریهای واگیر درا معیوب می شود و احتمال تهدید سلامت عمومی از بین می رود. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان خوی در شش ماه اول ۱۳۸۳ انجام گرفته است. در این پژوهش جهت تعیین وضعیت سلامت شاغلین از سوابق معاینه ( چک لیست) تکمیل شده ، همراه با نتایج آزمایشگاهی نمونه مدفوع ۲۶۱۵ نفر که در نیمسال اول ۱۳۸۳ به مراکز آزمایشگاهی ( مرکز بهداشت خوی ، قره ضیا الدین ، قطور ، زور آباد )مراجعه نموده اند استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ۲/۰۸% از مراجعه کنندگانی که نمونه مدفوع آنها آزمایش شده است به یکی از انگلهای ژیاردیا ، هیمنولیپس نانا، اکسیور و یا آلودگیهای قارچی مبتلا بوده اند که این میزان به تفکیک نوع آلودگی به ترتیب ۸۶/۵% و ۱/۹% و ۳/۸% و۵/۸% از کل مبتلایان راشامل می شود . بیشترین مورد ابتلا با توجه به جمعیت تحت پوشش مربوط به بخش قطور ۱۲/۸ % بوده است. همچنین بیشترین مورد ابتلا به تفکیک صنف مربوط به خواربارفروشی بوده است. بررسیهای انجام گرفته طی دهه هفتاد با پژوهش حاضر مطابقت دارد و نشان از شیوع و پایداری بیماریهای انگلی (بویژه ژیاردیا) در این شهرستان دارد که لازم است نظارت دقیق و مستمز بازرسان بهداشت محیط بر بهداشت فردی و بکارگیری آموزشهای لازم و تقلیل اعتبار کارت تندرستی صنف خوار و بار فروشی (جهت کنترل دقیق) در راس برنامه های بهداشتی در امر بهداشت پیشه وران قرار گیرد.