سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زاهد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
علی اکبر صفری سنجانی – استادیار گروه خاکشناسی
سروه سدری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

رشد گیاهان ب یش از هر عنصر دیگر وابسته بـه عرضـه ازت و فـراهم نمود آن می باشد کمبود ازت بیش از سایر عناصر غذایی خاک، تولیـد محصولات زراعی را محدود می کند . امروزه برای تـامین ایـن عنصـر حیاتی بیشتر از کود های شیمیایی اسـتفاده مـی شـود . امـا مشـکلات اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد هزینه کود های شیمیایی از یـک سو و مسائل زیست – محیطی از سوی دیگر باعث شـده اسـت کـه در سال هـای اخیـر بیشـتر مطالعـات بـر روی رفـع نیـاز ازت گیاهـان از روشهای بیولوژیک متمرکز گردد . در این میان ازتو باکتر به عنوان یک باکتری آزادزی تثبیت کننده ازت در کنار باکتر های همزیس ت و همیار نقش مهمی را در افزایش تولید محصولات کشاورزی بازی مـی کنـد (۲) ازتو باکتری ها در اکثر خاکها یافت می شوند و به دلیل فراوانـی و
وسعت انتشار، بیش از سایر انواع تثبیـت کننـده هـا مـورد توجـه قـرار گرفته اند . ازتو باکترها شیمیواورگانوترف بوده و توانایی ساختن بیشـتر ویتامین ها، اسید ها ی آمینه و انواع عوامل رشد را دارند (.۸) گیاهـان،فراوانی و فعالیت ازتو باکتر ها را تحت تاثیر خود قرار می دهنـد . زیـرا در ناحیه ریزوسفر ترشحات ریشه و ریزودپوزیشن ها برای فعالیت های میکروبی نقش سوبسترا را دارنـد و مشـخص شـده کـه ترکیـب ایـن سوبستراها بین گونه های گیاهی و حتـی بـین واریتـه هـا در مراحـل مختلف رشد گیا ه متفاوت است (۶) اختلاف در سوبستراهای آزاد شده از ریشه گیاهان مختلف این اعتقاد را به وجـود مـی آورد کـه جمعیـت ریزوسفری هر گیاه مخصوص به خود است و این مسئله را مـی تـوان در گونه های گیاهی مختلف که تحت شرایط یکسان رشد مـی کننـد
مشاهده نمود (۳) به همین منظور در این تحقیق فراوانی از توباکترهـا در ریزوسفر ۶ گونه گیاه زراعی از ۳ خانواده مختلـف در یـک خـاک در میانه و آخر رشد هر گونه در شرایط گلخانه بررسی شد .