سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صداقت –
رضا مظفری –
مرتضی رضایی قلعه –

چکیده:

بیماری دستگاه ادراری در حیوانات اهلی از اهمیت زیادی برخوردارند به منظور بررسی فراوانی الگوی ضایعات میکروسکوپیک کلیه گاوان کشتار شده شهرستان ری این مطالعه طراحی گردید برای انجام این مطالعه هزار زوج کلیه مربوط به گاوان ارجاعی کشتار شده به شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفت . از هزار زوج یکصد کلیه که دارای ضایعات ماکروسکوپیک بودند انتخاب گردید پس از ارزیابی ماکروسکوپیک نمونه هایی از کلیه مبتلا جهت انجام مطالعه هیستوپاتولوژیک اخذ گردید هر یک از نمونه ها در یک ظرف حاوی محلول فرمالین %۱۰ غوطه ور گردید، نمونه های ثابت شده جهت غالب گیری با پارافین، مراحل مختلف آماده سازی بافت را گذراندن و سپس برشهای ۵ میکرومتری تهیه با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند و از نظر وجود ضایعات با میکروس کوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از این مطا لعه نشان داد که تغییرات لوله ای – بینابینی %)۹۸) شایع ترین تغییر می باشد تغییرات گلومرولی %)۹۰) ، و تغییرات سرخرگی %)۴۰) در رتبه های بعدی قرار گرفتند اکثر موارد گلومرولونفریت ها ازنوع ممبرانوپرولیفراتیو بودند نکته جالب توجه در این تحقیق فراوانی بالای آرتریواسکلروز می باشد .