سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صداقت –
رضا مظفری –
مرتضی رضایی قلعه –

چکیده:

بیماری های ضایعات کبدی شایع و مهم می باشند در حیوانات اهلی بویژه نشخوارکنندگان که در کشور ما از منابع مهم گوشتی به شمار می روند ، تعیین فراوانی الگوی میکروسکوپیک که این ضایعات می تواند به اتیوپاتولوژی این ضایعات کمک نماید برای انجام این مطالعه هزار عدد کبد مربوط به گاوان ارجاعی به کشتارگاه مورد بررسی قرار گرفت از این تعداد یکصد کبد که دارای ضایعات ماکروسکوپیک بودند به صورت تصادفی انتخاب گردیند سپس نمونه هایی از کبد های مبتلا جهت انجام مطالعات هیستوپاتولوژیک اخذ گردید . نمونه ها در محلول فرمالین %۱۰ ثابت و پس از گذراندن مراحل مختلف آماده سازی بافت از آنان مقاطع ۵ میکرومتری تهیه و با روش استاندارد هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند و از نظر وجود انواع ضایعات با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند . معمول ترین الگوی تغییرات دژنراتیوونکروتیک به ترتیب شامل : نوع وسیع ، تصادفی ومنطقه ای بود در بین تغییرات منطقه ای تغییرات مرکز لوبولی بیشترین فراوانی را دارا بود . شایعترین الگوی تغییرات فیبروتیک نیز الگوی مرکز آسینوسی بود اکثر هپاتیتهای مشاهده شده از نوع مزمن بود که در این بین ۱۹ مورد هپاتیت انگلی مشاده شد . از سایر تغییرات مشاهده شده می توان به پرخونی ، خون ریزی ، تلانژ یکتازی ، آرتریواسکلروزیس ، تجمع رنگدانه و آبسه اشاره نمود . از نکات مهم در این بررسی مشاهده ۲۵ مورد لیپیدوز کبدی بود که در نوع خود جالب توجه می باشد . شایان ذکر است که در این مطالعه هیچگونه تغییرات نئوپلاستیک مشاهده نشد . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که شایع ترین نوع الگوی تغییرات دژنراتیو نکروتیک ازنوع وسیع و به لحاظ منطقه ای از نوع مرکز لوبولی است . نکته جالب توجه در این تحقیق فراوانی نسبتا بالای لیپیدوز کبدی میباشد .