سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیلوفر مقدم – بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) – بخش گوش،گلو،بینی وجراحی سروگردن
فرشته الله یاری – بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) – بخش گوش،گلو،بینی وجراحی سروگردن
فاطمه ایمن طلب – بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) – بخش گوش،گلو،بینی وجراحی سروگردن

چکیده:

اجسام خارجی راه هوایی یکی از فوریتهای مهم در گوش،گلو،بینی می باشد که می تواند تهدید کننـده زنـدگی باشـد . تشخیص به موقع و درمان سبب جلوگیری از عوارض ومرگ می شود . اجسام هوایی راه خارجی می توانند سایر بیماریهـا ماننـد آسم و پنومونی را تقلید کند . سالانه تعدادی بیـمارباجسم خارجی راه هوا یـی به اورژانس این مرکز مراجعه می کنند که تـابلوی بالـینی این بیماران انسداد راه هوائی می باشد . این انسداد می تواند بصورت ناقص یا کامل باشد . علائم انسداد راه هوائی شامل : استریدور،تـنفس مـشکل،احـساس ترس، واحساس خفگی قریب الوقوع می باشـد . درصـورت انسـداد کــام ل راه هـوائی بــیمار قادر به صـحبت وتنفس نمی بـاشد ودرصد اشـباع اکسـیژن درحـد مغـایر با حـیات افـت می کـند . عـلائم انـسداد راه هــوائی شـامل : اسـتریدور،تنـفس مشکل،احساس ترس، واحساس خفـگی قریب الوقـوع می باشد . درصـورت انـسداد کامـل راه هـوائی بیمار قـادر به صـحبت و تنفس نمی باشـد ودرصد اشـباع اکــسـیژن درحد مغـایر بـا حیــات افــت مـی کــند . روش برخـورد ( تشخیص ودرمان ) بااین بـیماران راههای مختلفی داشته که ازجمله مـی تــوان روش محافظـه کارانـه ویاتحـت نظـر گـرفتن بیمارتا تشخیص قطعی ویا درصـورت علائـم حـاد اقدام تهاجمی تراز جملـه خــا رج کـردن جــسم خارجــی درزیـر بیهوشـی عمـومی می باشـد . درایـن مقـاله آمـار مربوط به جـسم خارجی راه هوائی دربیماران مراجعـه کننـده بـه ایـن مرکـز بـاعلائم مربوط به انسداد راه هـوائی ناشی ازجسم خارجی وروش برخورد این بیماران ارائه خواهد شد .
اهداف :
-۱ بررسی میانگین سن کودکان مبتلا به انسداد راه هوائی ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی
-۲ بررسی برتری جنس کودکان مبتلا به انسداد راه هوایی ناشی از اسپیراسیون جسم خارج
-۳ بررسی شیوع محل جسم خارجی راه هوائی
روش تحقیق : مطاله به صورت گذشته نگر روی سی مورد آسپیراسیون جسم خا رجی در بخش گوش وحلق و بینی انجام شـده است که نکاتی مانـند سن، جنس، نوع جسم خارجی ؛نوع درمان ، محل جـسم خارجـی درنظر گرفته شده اسـت . جهـت جمـع آوری اطلاعات ذکرشده بصورت گذشته نگر ازپرونده بیماران مراجعه کننده درسال ۱۳۸۴ واطلاعـات موجود درآن ازجمله شرح حال وعلائم بالینـی وشرح عمل استفاده گردیـدااسـت . یافته های پژوهشی : آسپیراسیون جسم خارجی در پسرها دو برابر شایعتر از دخترها بود . شایع ترین گـروه سـنی ۱ تـا ۵ سـال وعلامت بالینی آن سرفه بود در %۲۵ موارد برونکوسکوپی منفی بود از نظر محل قرار گرفتن جسم خارجی %۱۵ قسمت فوقـانی راه هوایی %۸۵ قسمت تحتانی راه هوایی است . وشایع ترین نوع جسم خارجی مربوط به سکه های بلع شده ویا اجسام خـارجی کوچک که در دسترس اطفال از جمله اسباب بازی های کوچک بوده است . نوع درمان : رایج ترین روش درمان در آوردن جسم خارجی تحت بیهوشی عمومی می باشد . نتیجه : باتوجه به آمار های ذکر شده درمراجع مربوط به سیستم راه هوائی بیشترین دلیل انسداد راه هوائی فوقانی دراطفال بلع اجسام خارجی ازجمله سکه واسباب بازی های کوچک بوده که یافته های مطالعه فوق ازنـظر نـوع جـسم خـارجی بااطلاعـات ذکر شده درمراجع مختلف همخوانی داشته ولی از نظر سن ابتلا بـه انـسداد راه هـوائی ناشـی از آسپیراسـیون جـسم خـارجی درمراجع وکتب معتبر بیشترین ۶ ماه تا ۳ سال ذکر شده است که درمطالعه فوق سن ابتلا مختصری از سن ذکر شده درمراجـع بالاتر بوده است ( حدود ۱-۵ سال ) . تاخیر در تشخیص وعدم درمان به موقع سبب بروز عوارض می شود . فقـدان علائـم بـالینی ورادیوگرافیک نمی تواند آسپراسیون جسم خارجی را رد کند . در هر بیمار باسابقه مشکوک آسپراسـیون برونکوسـکوپی جهـت تشخیص قطعی لازم است .