سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید نعمان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

استان اصفهان با داشتن بیش از ۱/۵ میلیون راس گوسفند وبز عشایر یکی از استانهای کشور است که بیشترین جمعیت دامهای کوچرو را سالانه در خود جای میدهد . تیلریوز و بابزیوز از بیماریهایی هست ند که سالانه خسارات و تلفات زیادی در گوسفند وبز عشایر ایجاد میکنند ولی مطالعه جامعی درمورد این بیماریها انجام نشده است . این مطالعه انگل شناسی در سالهای ۸۲-۸۱۱۳بر روی گسترشهای خونی گوسفندان و بزان کوچرو که با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بو دند در استان اصفهان انجام گرفت .در گوسفندان و بزان کوچرو از ۷۱۵ نمونه گسترش خونی که از ۳۵ گله و ۳ منطقه جمع آوری شده بود ۳۷/۲% (۲۶۶ به ۷۱۵ ) از نظر تک یاخته های خونی مثبت تشخیص داده شدند که ۲۱/۲۶% (۱۵۲ به ۷۱۵) مربوط به بابزیااو ویس ( ۴۴ به ۷۱۵ ) ۶/۱۵% مربوط به بابزیاموتازی،۴/۹% (۳۵ به ۷۱۵) مورد مربوط به تیلریااویس ، ۴/۷۵%(۳۴ به ۷۱۵) مربوط به تیلریاهیرس ی بود .در مقایسه میزان آلودگی با بابزیااویس بطور مشخص بیشتر از دیگر تک یاخته های خونی بود . (۰/۰۵>P) .